Phòng có loại 01 giường đôi 1m6

Phòng dành cho 2 khách